Reklamačný poriadok

spoločnosti Jovitep s. r. o.
so sídlom Belinského 1036/18, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, , IČO: 52 925 447,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 144820/B

Článok 1.

Rozsah platnosti Reklamačného poriadku spoločnosti pre kúpu tovaru a poskytnutie služieb a pre internetový obchod.

a) Tento Reklamačný poriadok pre kúpu tovaru, poskytnutie služieb a pre internetový obchod, (ďalej len „RP“) spoločnosti Jovitep r. o. so sídlom Belinského 1036/18, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 925 447, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 144820/B (ďalej aj ako „Jovitep s.r.o. alebo ako „predávajúci“ alebo ako „poskytovateľ služieb“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy a so zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluvy“) uzavretej medzi spoločnosťou Jovitep s.r.o. a jej zmluvnými partnermi, tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „ VOP“) spoločnosti Jovitep s.r.o. a platí vo vzťahu k zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov SR (spotrebiteľ ďalej len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).

  • v prípade kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru
  • v prípade poskytnutia služieb Jovitepom s.r.o. odberateľom služieb, ktorých predmetom je poskytovanie služieb vymedzených v ponuke Jovitep s.r.o.,
  • v prípade internetového obchodu, ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru,  na stránke: www.jovitep.sk (ďalej ako „internetový obchod“).

b) Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť Jovitep s.r.o. pre účely riadnej informovanosti zákazníkov o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovarov a/alebo služieb (ďalej aj „ vecí“), dodaných spoločnosťou Jovitep, sr.o. zákazníkovi, v súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „ Občiansky zákonník“).

c) Spotrebiteľomje každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnenízkúpnej zmluvyuzatvorenej so spoločnosťou Jovitep r.o alebo zo zmluvy o poskytnutí služieb nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania(ďalej len „spotrebiteľ“).

d) Tento RP platí pre aj pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak spoločnosť Jovitep, r.o a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, v takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas spoločnosti Jovitep, s.r.o. s podmienkami zmluvného partnera sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak spoločnosť Jovitep, s.r.o. bola oboznámená s podmienkami zmluvného partnera a prijala bez výhrad jeho platbu.

e) Zaškrtnutím políčka (pred odoslaním objednávky) vľavo vedľa vyhlásenia „Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), Reklamačným poriadkom (RP) a Vyhlásením o ochrane osobných údajov, zverejnených spoločnosťou Jovitep, r.o. na jej internetovej stránke, potvrdzuje zmluvný partner, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, RP a Vyhlásením a ktorých súčasťou sú oznámenia predávajúceho pred uzavretím zmluvy, uvedené v Článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), a síce v ich znení platnom a účinnom v okamihu takéhoto potvrdenia.

f) V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy, OP, VOP a Reklamačného poriadku majú prednosť ustanovenia v nasledovnom poradí: Zmluva, VOP a Reklamačný poriad

Článok 2.

Kontaktné informácie, identifikácia Jovitep s.r.o. ako predávajúceho a poskytovateľa služby:

  1. a) Kontaktné informácie:

Obchodné meno: Sídlo: Jovitep s. r. o., Belinského 1036/18, 851 01Bratislava – mestská časť Petržalka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 144820/B
IČO: 52 925 447
DIČ: 2121246215
IČ DPH: SK2121246215
Telefón: 0940510797
Email: Jovitep@gmail.com
Web: www.jovitep.sk
IBAN: SK16 1100 0000 0029 4608 9551
SWIFT: TATRSKBX

b ) Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok 3.

Zodpovednosť za vady veci a povinnosti zmluvných strán

a) Jovitep s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za vady, ktoré má predaný tovar alebo poskytnutá služba, pri prevzatí zákazníkom. Pri použitého tovaru nezodpovedá Jovitep s.r.o. zákazníkovi za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním, pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, pri veciach, ktoré podliehajú rýchlej skaze zodpovedá len za vady, ktoré má vec pri prevzatí zákazníkom.

b) Zákazník je povinný tovar alebo službu pri ich prevzatí skontrolovať a pri používaní veci dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie veci v záručnom liste alebo návode na používanie, je povinný tiež užívať a ošetrovať vec v súlade s jej prirodzenou životnosťou.

c) Ak nejde o tovar a veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Jovitep s.r.o. za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Zákazník musí uplatniť vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

d) Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare alebo veci vada, zákazník má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci s kúpnou zmluvou a to počas záručnej doby danej Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom. Ak má zakúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ zákazník objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a ak zákazník včas poskytol potrebnú súčinnosť.

e) Ak je na predávanom tovare alebo veci, na jej obale, v návode pripojenom k nim vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, predávajúci a zákazník sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, minimálne 12 mesiac Vyhlásenímv záručnom liste vydanom zákazníkovi alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, a to aj len na niektorú súčiastku veci.

f) Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kú

g) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej do Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare a veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak tieto práva zaniknú. Túto zodpovednosť definuje ako dôsledok porušenia povinnosti podnikateľského subjektu zabezpečiť riadne plnenie. To znamená, ak podnikateľ službu neposkytol riadne a určité plnenie má chyby, vznikajú pre podnikateľa okrem zodpovednosti za chyby i nové povinnosti, ktoré úzko korešpondujú s príslušnými právami spotrebiteľa (napr. právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré má spotrebiteľ v súvislosti s uplatnením reklamácie, náklady na náhradu škôd spôsobenú poskytnutím nekvalitnej služby).

h) Právo zodpovednosti za vady služby, ktorá bola poskytnutá zákazníkovi, je povinný zákazník ju u spoločnosti Jovitep s.r.o. uplatniť bez zbytočného odkladu, len čo chybu zistí (pri preberaní zákazky), najneskoršie však v záručnej lehote, ktorá je v tomto prípade 3 dni. V prípade, ak by služba nebola poskytnutá kvalitne a chyba je odstrániteľná, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné odstránenie. Pri neodstrániteľných chybách, t. j. takých, ktoré bránia riadnemu užívaniu účelu služby, má zákazník právo na nové poskytnutie služby, alebo zrušenie zmluvy. Novým poskytnutím služby môže byť aj jej zopakovanie. Pod jednostranným zrušením zmluvy zo strany zákazníka sa chápe vrátenie peňazí. Právo na nové poskytnutie služby alebo na zrušenie zmluvy si uplatňuje spotrebiteľ na základe svojho subjektívneho výberu. V takých prípadoch, ak ide o neodstrániteľnú chybu, ale predmet služby môže plniť svoj účel, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Neuplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby v stanovenej lehote má za následok ich zánik.

g) Jovitep s.r.o. nezodpovedá zákazníkovi za vady tovaru a veci alebo za poskytnutú službu:
1) ktoré vznikli nesprávnym používaním, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom zákazníka alebo mechanickým poškodením,
2) o ktorých zákazník pri prevzatí veci alebo služby vedel, resp. bol na nevyslovene upozornený,
3) pre ktoré bola poskytnutá zľava,
4) ktoré sú spôsobené bežným opotrebením veci spôsobeného jej bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, prirodzeným alebo mechanickým poškodením,
5) ktoré vyplývajú z povahy výrobku, ktorých životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia,
6) pri použitých veciach za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,
7) vady a poškodenia spôsobené znečistením v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania, používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa vec bežne používa,
8) ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom zákazníka, 9) ak prišlo k porušeniu ochrannej plomby na veci,
10) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.),
11) vady a poškodenia, ktoré si zákazník spôsobil sám, alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom.

Článok 4.

Reklamácia a jej uplatnenie zákazníkom

a) Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv zákazníka zo zodpovednosti za vady(najmä správnosť a kvalita tovaru a poskytovaných služieb (ďalej len „Reklamácia“).

b) Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu osobne, v štátnom jazyku alebo jazyku, v ktorom je vyhotovená Objednávka alebo zmluva, v ktorejkoľvek prevádzke Jovitep, r.o. počas prevádzkovej doby alebo písomne na adresu sídla spoločnosti Jovitep, s.r.o., elektronicky emailom na jovitep@gmail.com , prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na Webovom sídle Jovitep s.r.o. alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Reklamácia by mala byť zo strany zákazníka, podpísaná. Reklamačný list tu. Pri predložení reklamácie je potrebné, aby zákazník uviedol svoje identifikačné údaje, najmä v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, a to v záujme dostatočnej identifikácie zákazníka. Bez dostatočnej identifikácie zákazníka bude Jovitep s.r.o. reklamáciu považovať za anonymnú a nebude sa ňou zaoberať. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prijatia reklamácie.

c) Zákazník je povinný v reklamácií jasne a zrozumiteľne definovať reklamované skutočnosti a priložiť všetky podklady preukazujúce jeho tvrdenia a uviesť práva, ktoré si voči Jovitep s.r.o. uplatňuje. Ak bude mať reklamácia nedostatky alebo bude neúplná, spoločnosť Jovitep s.r.o vyzve zákazníka na ich odstránenie alebo zákazníka požiada o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní Reklamácie; ak zákazník súčinnosť neposkytne Jovitep s.r.o. vybaví reklamáciu iba na základe jemu dostupných dokladov a podkladov a môže ju vyhodnotiť aj ako neopodstatnenú alebo neoprávnenú. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

d) Za Reklamáciu sa nepovažuje najmä:

1) žiadosť, prostredníctvom ktorej uplatňujete námietku voči nedodaniu alebo chybnému dodaniu tovaru alebo služby ;

2) žiadosť o vystavenie potvrdenia;

3) žiadosť informačného charakteru, predmetom ktorej nie je preverenie správnosti a kvality tovaru alebo poskytnutej služby;

4) žiadosť o poskytnutie vysvetlenia alebo doplnenia 5) anonymne podaný podnet.

 

e) Reklamácia tovaru:

1) Pri uplatnení reklamácie tovaru osobne v spoločnosti Jovitep s.r.o. alebo u osoby určenej k vykonaniu opravy tovaru je zákazník povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru (pokladničný doklad alebo faktúra s dokladom o zaplatení) alebo inak hodnoverne preukázať, že vec kúpil od Jovitep s.r.o.

2) Ak zákazník uplatní reklamáciu osobne, poverený zamestnanec Jovitep s.r.o. poučí zákazníka o jeho právach (práva zo zodpovednosti za vady uvedené nižšie) a na základe rozhodnutia zákazníka, ktoré z týchto práv uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitétechnickézhodnoteniustavuveci,do30dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie môže zákazník odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu veci za novú.

3) Pri     uplatnení     reklamácie     zákazníkom     osobne     vydá     príslušný zamestnanec predávajúceho zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie (ďalej aj „reklamačný protokol“).Zákazník poskytne za účelom riadneho vybavenia reklamácie svoje kontaktné údaje (napr. kontaktnú adresu, email a tel. číslo).

4) Ak zákazník uplatnil reklamáciu mailom (čiže nie osobne), Jovitep s.r.o. doručí reklamačný protokol zákazníkovi ihneď; ak nie je možné reklamačný protokol doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; reklamačný protokol sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5) Zákazník berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Jovitep s.r.o. resp. osobe určenej k oprave potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie a že musí strpieť odovzdanie alebo sprístupnenie reklamovanej veci, riadne očistenej a so všetkými súčasťami , inak nie je možné pristúpiť k vybaveniu reklamácie.

6) Práva zo zodpovednosti za vady prislúchajú zákazníkovi v závislosti od toho, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

7) Pri odstrániteľných vadách tovaru, má zákazník právo, aby mu bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená a Jovitep s.r.o. je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže zákazník požadovať výmenu veci (alebo ak sa vada týka len súčasti veci, tak výmenu tejto súčasti), len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Jovitep s.r.o môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezzávadnú.

8) Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má zákazník právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi v prípade, ak je vada síce odstrániteľná, ale pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady), nemôže zákazník vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9) Zákazník je po poučení o jeho právach oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv si uplatňuje a je povinný oznámiť spoločnosti Jovitep s.r.o. písomne, aké právo si zvolil, bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie, aby mohol predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie.

10) Pri výmene veci za novú je zákazník povinný vrátiť spoločnosti Jovitep s.r.o. vec pôvodne dodanú.

11) Ak má vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má zákazník miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

p) Reklamácia služieb:

1) Zákazník je povinný informovať vopred pred poskytnutím služby Jovitep s.r.o. o druhu materiálu, všetkých vadách veci na ktorej má byť poskytnutá služba – čistenie, či je možné ho čistiť vec vodou, parou, chemikáliami a pod. V prípade, že zákazník neposkytne pred vykonaním služby vyššie uvedené informácie a nie je možné poskytnúť službu s ohľadom na druh a povahu materiálu, alebo s ohľadom na poškodenie veci na ktorej má Jovitep s.r.o. vykonať službu pre zákazníka, či nevhodnosť pokynov a požiadaviek zákazníka, a zákazník trvá i napriek tomu, aby Jovitep s.r.o. službu vykonal, preberá zákazník na seba zodpovednosť za prípadné vady a alebo prípadnú vzniknutú škodu.

2) V prípade, že poskytne služby Jovitep s.r.o. zákazníkovi v byte, nebytovom priestore, v aute a pod. /u zákazníka/ je zákazník zodpovedný za vytvorenie podmienok pre schnutie materiálu (vetranie, vyvesenie veci apod.

3) Po vykonaní služby spíše spoločnosť Jovitep s.r.o. so zákazníkom odovzdávací protokol, v prípade zistených vád pri prevzatí veci na ktorej bola vykonaná služba, má zákazník právo uviesť všetky prípadné nedostatky do odovzdávajúceho protokolu, pre možnosť následnej reklamácii. Reklamácie vád, ktoré nie sú uvedené v odovzdávajúcom / reklamačnom protokole nebudú uznané za oprávnené dodatočne.

4) Pri     uplatnení     reklamácie     zákazníkom     osobne     vydá     príslušný zamestnanec predávajúceho zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie (ďalej aj „reklamačný protokol“).Zákazník poskytne za účelom riadneho vybavenia reklamácie svoje kontaktné údaje (napr. kontaktnú adresu, email a tel. číslo).

4) Ak zákazník uplatnil reklamáciu mailom (čiže nie osobne), Jovitep s.r.o. doručí reklamačný protokol zákazníkovi ihneď; ak nie je možné reklamačný protokol doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; reklamačný protokol sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5) Zákazník berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Jovitep s.r.o. k odstráneniu vád potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie a že musí strpieť odovzdanie alebo sprístupnenie reklamovanej veci, so všetkými súčasťami, inak nie je možné pristúpiť k vybaveniu reklamácie.

6) Práva zo zodpovednosti za vady prislúchajú zákazníkovi v závislosti od toho, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

Jovitep s.r.o. nezodpovedá zákazníkovi pri poskytnutí služieb tiež za:

1) za chyby upravených zákaziek, ktorých podstata spočíva vo vlastnostiach materiálu pred úpravou, ako nedostatočná stálosť vyfarbenia, ďalej porušenie farby poveternostnými vplyvmi a používaním na mechanicky viac namáhaných miestach,

2) za chyby a poškodenia upravených zákaziek neoznačených výrobcom a zákaziek, ktoré nie sú označené symbolikou údržby.

3) za zmenu farby škvŕn alebo ich zvýraznenie po chemickom čistení, čistení vodou, parou, neodstrániteľnosť bez poškodenia materiálu,

4) za odstránenie vodného kameňa, zaschnutú farbu , iné ťažko dostupné a ťažko čistiteľne povrchy veci, v prípade čistenia okien po maľovke, prerábke a pod. , za poškodenie zjavne opotrebovaných a značne znečistených vecí, laniek žalúzii pri únave materiálu, zašlých miest veci, za odstránenie žuvačiek, biologických škvŕn z vecí na ktorých má byť alebo je poskytnutá služba.

f) Druhy reklamácií služieb vykonaných Jovitep, s.r.o. a ich vybavenie :
1) reklamácia v množstve dodaných prác, ceny, kvality,

2) reklamácia poškodenia veci a nekvality vykonanej služby,

g) Jovitep s.r.o. zaznačí ihneď po oznámení pri odovzdaní vykonania služby všetky zákazníkom uvedené nedostatky a poškodenia do odovzdávajúceho protokolu ktorý slúži tiež ako záznam k reklamácii , a vyhotoví fotodokumentáciu veci,

h) reklamáciu vybavuje Jovitep s.r.o. priamo u zákazníka, po vykonaní služby pri odovzdaní zákazníkovi, prípadne v prevádzke alebo sídle spoločnosti Jovitep s.r.o. ,

i) Pri uplatnení reklamácie služieb osobne v spoločnosti Jovitep s.r.o. alebo u osoby určenej k odstráneniu vád vykonanej služby je zákazník povinný predložiť doklad o prevzatí (účtovný doklad: pokladničný doklad alebo faktúru s dokladom o jej úhrade) alebo inak hodnoverne preukázať ,že službu pre zákazníka vykonal Jovitep s.r.o.,

j) ak zákazník uplatní reklamáciu, Jovitep r.o, určí spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnoteniu stavu veci, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie môže zákazník odstúpiť od zmluvy.

Článok 5.

Vybavenie reklamácie

a) Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov:

1) odovzdaním opravenej veci,

2) výmenou tovaru,

3) vrátením kúpnej ceny,

4) vyplatením primeranej zľavy z ceny veci alebo tovaru,

5) písomnou výzvou na prevzatie plnenia (vymenenej veci, opravenej veci, peňazí), 6) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

b) Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je zákazník povinný po skončení opravy si vec prevziať, a to aj v prípade, že tak n Ak je reklamácia vybavená výmenou vadnej vec za vec bez vád, začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka – záručná doba na poskytnutú súčiastku začne plynúť od prevzatia súčiastky.

c) Jovitep s.r.o. vydá zákazníkovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

d) Pri vydaní veci po vybavení reklamácie uplatnenej osobne je zákazník povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá na reklamáciu (reklamačný protokol), preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), alebo iným spôsobom hodnoverne preukázať oprávnenie prevziať reklamovanú vec, inak môže Jovitep s.r.o. alebo osoba vykonávajúca opravu odmietnuť vec vydať.

e) V prípade, že si zákazník vec po vybavení reklamácie neprevezme najneskôr v posledný deň lehoty na prevzatie veci určenej predávajúcim vo výzve na prevzatie veci, je predávajúci oprávnený požadovať po jej márnom uplynutí poplatok za uskladnenie veci vo výške 1,50 EUR bez DPH za každý deň omeškania zákazníka s prevzatím v V prípade zhotovenia veci na zákazku je oprávnený postupovať v súlade s § 656 Občianskeho zákonníka a vec predať.

f) Zákazník má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením reklamácie, toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre uplatnenie vád, inak právo zanikne

g) Jovitep s.r.o. o vybavení reklamácie môžem zákazníka informovať písomne na adresu jeho bydliska alebo inej ním uvedenej adrese určenej na doručovanie, elektronicky alebo iným dohodnutým spôsobom, resp. iným spôsobom, ktorý umožní zákazníkovi oboznámiť sa so stanoviskom Jovitep s.r.o.

Článok 6.

Osobitné ustanovenia

a) Jovitep s.r.o. si plní povinnosť riadne informovať spotrebiteľov podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnením tohto reklamačného poriadku v prevádzkach spoločnosti Jovitep s.r.o. a na svojej internetovej stránke, na adrese: www.jovitep.sk reklamačný poriadok tu.

b) Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 ( http://wwsoi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke                 http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). Spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov     online,     zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bližšie informácie k alternatívnemu riešeniu sporov sú k dispozícií v sídle, v prevádzkach spoločnosti Jovitep s.r.o. alebo na internetovej stránke Jovitep s.r.o. , na adrese: www.jovitep.sk tu

c) Jovitep s.r.o. je oprávnený vykonávať úpravy a zmeny reklamačného poriadku v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na práva a povinnosti spojené s uplatnením reklamácie sa vždy vzťahuje reklamačný poriadok, ktorý bol platný a účinný v čase kúpy veci (uzavretia kúpnej zmluvy).

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný dňom 1.10.2020

Scroll to Top