Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Jovitep s. r. o.
so sídlom Belinského 1036/18, 851 01Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 925 447, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 144820/B

Článok 1.

Rozsah platnosti Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti pre kúpu tovaru, poskytovanie služieb a pre internetový obchod.

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky pre kúpu tovaru, poskytovanie služieb a pre internetový obchod (ďalej len „VOP“) spoločnosti Jovitep s. r. o., so sídlom Belinského 1036/18, 851 01Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 925 447, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel:      Sro, vložka číslo:  144820/B (ďalej aj ako „Jovitep s.r.o. alebo ako „predávajúci“ alebo ako     „poskytovateľ služieb“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluvy“) uzavretej medzi spoločnosťou Jovitep s.r.o. a jej zmluvnými partnermi:

  1.     v prípade kúpnej zmluvy ako o predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru,
  2.     v prípade poskytnutia služieb ako poskytovateľom služieb a odberateľom služieb, ktorých predmetom je poskytovanie služieb,
  3.     v prípade internetového obchodu na stránke: www.jovitep.sk (ďalej ako „internetov obchod“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru.

b) Zmluvným partnerom spoločnosti Jovitep r.o. môže byť buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ a podnikateľ ďalej len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).

c) Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Jovitep r.o alebo zo zmluvy o poskytnutí služieb nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania(ďalej len „spotrebiteľ“).

d) Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „osoba“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb so spoločnosťou Jovitep s.r.o. koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohto odseku d) (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, alebo iné registračné číslo, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

e) Tieto VOP platia pre aj pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak spoločnosť Jovitep, s.r.o a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, v takom prípade majú dohodnuté zmluvné podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas spoločnosti Jovitep, s.r.o. s podmienkami zmluvného partnera sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak spoločnosť Jovitep, s.r.o. bola oboznámená s podmienkami zmluvného partnera a prijala bez výhrad jeho platbu.

f) Zaškrtnutím políčka (pred odoslaním objednávky) vľavo vedľa vyhlásenia „Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), Reklamačným poriadkom (RP) a Vyhlásením o ochrane osobných údajov (Vyhlásením), zverejnených spoločnosťou Jovitep, s.r.o. na jej internetovej stránke,    potvrdzuje zmluvný partner, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, RP a Vyhlásením ktorých súčasťou sú oznámenia predávajúceho pred uzavretím zmluvy, uvedené v Článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), v ich znení platnom a účinnom v okamihu doručenia potvrdenia Jovitep s.r.o.

Článok 2.

Kontaktné informácie, identifikácia Jovitep s.r.o. ako predávajúceho a poskytovateľa služby:

a) Kontaktné informácie:
Obchodné meno: Sídlo:
Jovitep s. r. o., Belinského 1036/18, 851 01Bratislava – mestská časť Petržalka
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vložka číslo: 144820/B
IČO: 52 925 447
DIČ: 2121246215
IČ DPH: SK2121246215
Telefón: 0940510797
Email: Jovitep@gmail.com
Web: www.jovitep.sk
IBAN: SK16 1100 0000 0029 4608 9551
SWIFT: TATRSKBX

b ) Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Článok 3.

Oznámenia spoločnosti Jovitep s.r.o. ako predávajúceho alebo ako poskytovateľa služby pred uzatvorením zmluvy.

Nasledujúce oznámenia sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti Jovitep s.r.o. uvedené v tomto Článku 3, písmená a) až j).

Týmto spoločnosť Jovitep, s.r.o. oznamuje, že:

a) Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou Jovitep r.o. a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke spoločnosti Jovitep, s.r.o. www.jovitep.sk po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby. tu

b) Ceny tovarov a služieb, ponúkané spoločnosťou Jovitep r.o. sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke spoločnosti Jovitep s.r.o. tu

c) Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky zákazníkom (porovnaj Článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

d) Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané u spoločnosti Jovitep r.o. nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):

(i) platba v hotovosti;

(ii) platba platobnou kartou;

(iii) bežným alebo rýchlym bankovým prevodom; (iv) prostredníctvom služby PayPal.

e) Konkrétne podmienky použitia vyššie uvedených platobných metód môžete zistiť na čísle 0940510797

f) Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané u spoločnosti Jovitep s.r.o. pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru(ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).

g) Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy a informácie o jednotlivých poskytovateľoch dopravy môžete zistiť na čísle 0940510797

h) Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy, konkrétneho dopravcu a platobnej metódy, ktorú si zákazník vybral na internetovej stránke spoločnosti Jovitep r.o. z aktuálnej ponuky platobných metód spoločnosti Jovitep s.r.o.

i) Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v Článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť) týchto VOP a v prípade spotrebiteľov v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete

j) Odoslaním objednávky spoločnosti Jovitep s.r.o. dáva zákazník spoločnosti Jovitep s.r.o. záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).

k) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

(i) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

(ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

(iii) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

l) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Jovitep s.r.o. v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu spoločnosti Jovitep s.r.o. uvedenú v Článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na internetových stránkach spoločnosti Jovitep s.r.o. , ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza tu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku l) vyššie.

m) Pokiaľ spotrebiteľ uzavrel so spoločnosťou Jovitep s.r.o. zmluvu o poskytovaní služieb, začne spoločnosť Jovitep s.r.o. s plnením zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy len na výslovnú žiadosť (s výslovnými súhlasom) spotrebiteľa a to pred vykonaním služieb. Spotrebiteľ doručí takúto žiadosť spoločnosti Jovitep s.r.o. na adresu sídla alebo na jej e-mailovú adresu uvedené v Článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP.

n) Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

(i) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

(ii) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

(iii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tovar upravený na mieru);

(iv) predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako aj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

(v) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

(vi) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

(vii) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

(viii) preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak Jovitep s.r.o. ponúka tieto služby;

(ix) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť Jovitep s.r.o. zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného online nie je možné od zmluvy odstúpiť.

o) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Jovitep s.r.o. v jeho prevádzke, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru alebo prostredníctvom dopravcu alebo poštovej služby, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

p) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, pri ktorom je tovar zaslaný späť s využitím etikety na vrátenie tovaru ako balík, znáša zákazník náklady spojené s jeho zaslaním. Zákazník pri vrátení tovaru vždy použije dopravcu alebo poskytovateľa poštovných a zasielateľských služieb, ktorý mu tento tovar na základe jeho objednávky doručil.

r) V prípade odstúpenia od zmluvy týkajúceho sa tovaru na paletách (čiže tovaru, ktorý s ohľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovou prepravou) znáša spoločnosť náklady spojené so zaslaním tovaru na paletách späť, pokiaľ si zákazník spätné zaslanie pred jeho uskutočnením odsúhlasí so spoločnosťou Jovitep, s.r.o. Spoločnosť Jovitep r.o., po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení so zákazníkom, objedná prepravu tovaru na paletách a zabezpečí jeho vyzdvihnutie priamo u zákazníka. Pokiaľ si spotrebiteľ sám zaistí prepravu a vrátenie tovaru na paletách bez toho, aby to vopred odsúhlasil so spoločnosťou Jovitep s.r.o., znáša náklady spojené so spätným zaslaním alebo vrátením tovaru na paletách zákazník sám.

s) Vrátenie tovaru prebieha jeho zaslaním na adresu určenú predávajúcim na vrátenie tovaru, pričom pred vrátením tovaru kontaktuje spotrebiteľ Jovitep s.r.o. na emailovej adrese Belinského 18 alebo na telefónnom čísle 0940510797

t) Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

u) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti Jovitep r.o. za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

v) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je spoločnosť Jovitep s.r.o. povinná spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť Jovitep s.r.o. je povinná prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v odseku x) nižšie. Spoločnosť vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky. w) V prípade, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Jovitep s.r.o. , má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného spoločnosťou Jovitep s.r.o., dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Jovitep s.r.o. , znáša spotrebiteľ.

z) Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, nie je povinná Jovitep s.r.o. vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže písomne zaslanie tovaru späť predávajúce Toto neplatí, ak si Jovitep s.r.o. vyzdvihne tovar priamo u spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.

x) V prípade odstúpenia od zmluvy o službách, s plnením ktorej spoločnosť Jovitep r.o. na výslovnú žiadosť spotrebiteľa alebo s jeho súhlasom začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti Jovitep s.r.o. pomernú časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spoločnosti Jovitep s.r.o.

y) Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho s reklamáciou na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v Článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) týchto VOP. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci Jovitep s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom, bližšie informácie nájdete tu.

Článok 4.

Rozhodné právo, jazyk zmluvy, jurisdikcia

a) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 , Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“) v prípade zákazníkov – podnikateľov, a v prípade zákazníkov – spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej aj „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v platnom znení (ďalej aj „zákon o predaji na diaľku“). Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v oznámení Federálneho Ministerstva Zahraničných vecí č. 160/1991 (CISG) je vylúčené z týchto VOP.

b) Zmluvným jazykom na území Slovenskej republiky je jazyk slovenský.

c) Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto VOP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov

d) Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P. Box 5, 820 07 Bratislava 27 , (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na      stránke      http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho            riesenia-spotrebitelskych-s porov). Spotrebiteľ taktiežmôže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej   stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok V.

Predpoklady objednávania a registrácie, účet neregistrovaného zákazníka, zákaznícky účet

a) Objednávka dodania tovaru a služieb môže byť odoslaná buď prostredníctvom jednorazového účtu neregistrovaného zákazníka alebo prostredníctvom trvalého užívateľského účtu zákazníka (spoločne ďalej len „registrácia“). Registrovať sa môžu len zákazníci právnické osoby zapísané v príslušných registroch alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.

b) Na registráciu je potrebná e-mailová adresa zákazníka a telefónne číslo ………

c) Ak si zákazník založí trvalý užívateľský účet (ďalej len „zákaznícky účet“), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu odkaz, na ktorý musí kliknúť pre ukončenie procesu registrácie, týmto úkonom svoju registráciu potvrdí.

d) Ak si zákazník založí zákaznícky účet, zvolí si pri registrácií vlastné heslo, ktorým sa v bude môcť prihlasovať v internetovom obchode spoločnosti Jovitep r.o. Zákazník je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má zákazník pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný svoje heslo bezodkladne zmeniť a informovať o tej skutočnosti spoločnosť Jovitep s.r.o.

e) Po založení zákazníckeho účtu je možné využívať s ním spojené funkcie v rozsahu, v ktorom sú aktuálne poskytované spoločnosťou Jovitep r.o.; upozorňujeme však, že založením zákazníckeho účtu nevzniká nárok na doplnkové služby, ktoré sú poskytované v rámci jednotlivých vernostných programov, vyžadujúcich osobitnú registráciu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho na kontaktných údajoch uvedených v Článku 2. (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) o vymazanie svojich zákazníckych údajov a/alebo svojho zákazníckeho účtu, v takom prípade jeho funkcie nie je možné ďalej využívať.

Článok VI.

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

a) Zákazník môže odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára zverejneného na internetovej stránke Jovitep.sk) zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo zaslať záväznú ponuku na poskytnutie služieb, uvedených v objednávke a vybratých zákazníkom z katalógu produktov prezentovanom v internetovom obchode spoločnosti Jovitep s.r.o. ( ďalej ako „objednávka“). tu

b) Pri objednávaní tovaru alebo služieb si môže zákazník najprv vybrať jednotlivé tovary alebo kliknutím na tlačidlo „kúpiť online“ alebo „služby online“. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu o Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení tlačidla naľavo vedľa vyhlásenia s textom „Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Jovitep s.r.o. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „dokončiť a zaplatiť“ a proces objednávania je tým ukončený.

c) Pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť si svoju objednávku skontrolovať, či nespravil chybu pri zadávaní objednávky a opraviť ju kliknutím na odkaz „zmeniť“ pripojený k príslušným údajom.

d) Po kliknutí na tlačidlo „dokončiť a zaplatiť“ obdrží zákazník na svoju e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatické potvrdenie o doručení objednávky do elektronického systému spoločnosti Jovitep r.o. („potvrdenie o prijatí objednávky“), ktoré ešte nepredstavuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi Jovitep s.r.o. a zákazníkom.

e) K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v závislosti od platobnej metódy zvolenej zákazníkom:

(i) Platobná metóda platba osobne u Jovitep s.r.o., PayPal. Pokiaľ si zákazník zvolí platobnú metódu platba u Jovitep s.r.o., PayPal, potvrdenie o prijatí objednávky predstavuje akceptáciu ponuky vo forme objednávky zákazníka spoločnosťou Jovitep s.r.o. a kúpna zmluva medzi zákazníkom a Jovitep s.r.o.je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi.

(ii) Platobná metóda platba kartou

Pri platbe platobnou kartou potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje ešte akceptáciu ponuky. Ponuka je akceptovaná spoločnosťou Jovitep s.r.o. (kúpna zmluvy je uzavretá) až okamihom, keď spoločnosť Jovitep s.r.o. po preverení dostupnosti tovaru a služieb potvrdí odoslanie tovaru alebo potvrdí vykonanie služieb zákazníkovi prostredníctvom emailovej správy na jeho emailovú adresu uvedenú v ním zaslanej objednávke. V opačnom prípade k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, zákazník nie je svojou objednávkou naďalej viazaný a suma rezervovaná na platobnej karte bude uvoľnená v súlade s podmienkami príslušných poskytovateľov platobných služieb.

iii) Platobná metóda v hotovosti

Pri platbe v hotovosti potvrdenie o zaplatení spolu s prevzatím tovaru predstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy.

f) Kúpnou zmluvou sa spoločnosť Jovitep r.o. zaväzuje zákazníkovi odovzdať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti Jovitep s.r.o. cenu za tovar a tovar prevziať.

 

Článok VII.

Kúpna cena, cena za poskytnutie služieb, platba, fakutrácia

a) Všetky ceny tovaru a služieb sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.

b) Platba za tovar a služby môže byť zákazníkom zrealizovaná platbou v hotovosti, platobnou kartou, bežným či rýchlym prevodom na účet Jovitep r.o. alebo prostredníctvom PayPal, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred prevodom na účet, lehota splatnosti kúpnej ceny za tovar alebo ceny za službu je 7 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávka automaticky stornovaná z dôvodu nezaplatenia ceny alebo jej časti.

c) V prípade platby platobnou kartou je čiastka odpočítaná najskôr pri odoslaní tovaru, pri bežnom a rýchlom bankovom prevode a PayPal bezprostredne po uskutočnení prevodu. Pri platbe v hotovosti je tovar odoslaný po zaplatení.

d) Zákazník zaplatením ceny tovaru súhlasí so zasielaním faktúr spoločnosťou Jovitep r.o. elektronicky.

Článok VIII.

Výhrada vlastníckeho práva

a) U zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, si spoločnosť Jovitep s.r.o. vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.

b) Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platí nasledujúce:

(i) Zaslaný tovar (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva“) zostáva vo vlastníctve spoločnosti Jovitep s.r.o. až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny ako aj všetkých existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má aktuálne alebo do budúcnosti spoločnosť Jovitep  s.r.o. voči zákazníkovi.

(ii) Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne pre prípad poškodenia ohňom, vodou, krádežou, ako aj proti ostatným poistným rizikám vo výške hodnoty nového tovaru. Ak sú nutné údržbové a inšpekčné práce, je zákazník povinný ich vykonať včas a na vlastné náklady.

Článok IX.

Dodanie tovaru a služby, miesto plnenia

a) Spoločnosť Jovitep r.o. si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi tak, že spoločnosť Jovitep s.r.o. zákazníkovi umožní disponovať s tovarom namieste dodania a zákazníka o tom včas pred dodaním tovaru informuje.

b) Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese zmluvného partnera, ktorú zákazník, ktorý je spotrebiteľom uviedol („miesto dodania“).

c) Ak spoločnosť Jovitep s.r.o.     tovar odošle, odovzdáva spoločnosť Jovitep s.r.o. tovar zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste dodania ním určenom.

d) Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na zákazníka, ktorý sú spotrebiteľmi, prevzatím Pokiaľ mal zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.

e) Ak je zákazník podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru alebo miesto plnenia služieb a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti Jovitep s.r.o., ak sa spoločnosť Jovitep s.r.o. a zákazník nedohodnú inak.

f) Ak spoločnosť Jovitep s.r.o. tovar odošle, spoločnosť Jovitep s.r.o. uskutoční dodanie tovaru zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre zákazníka a umožní zákazníkovi uplatniť si voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.

g) Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, prevzatím tovaru zákazníkom, alebo osobou oprávnenou na prevzatie. V prípade kúpy s následným zaslaním tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodnej zhoršenie kvality predaného tovaru na zákazníka už odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.

h) Dodanie tovaru prebieha tiež prostredníctvom poštových alebo zasielateľských služieb. V prípade vyzdvihnutia alebo doručenia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže spoločnosť Jovitep s.r.o. alebo zmluvný prepravca požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas) za účelom identifikácie prijímateľa zásielky a zaznamenania údajov. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť Jovitep s.r.o. alebo zmluvný prepravca odmietnuť vydať zásielku.

i) Doba dodania tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách v internetovom obchode na webovej stránke Jovitep s.r.o. V prípade ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznym údajom o dobe dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej dobe dodania.

Doba dodania tovaru a poskytnutia služieb začína plynúť:

(i) v prípade platby v hotovosti v spoločnosti Jovitep s.r.o. , PayPal alebo bežným či rýchlym bankovým prevodom prvý pracovný deň po tom, čo spoločnosť Jovitep s.r.o. obdrží platbu

(ii) v prípade ostatných platobných metód prvý pracovný deň po obdržaní objednávky

i) doručenie tovaru prevádzkovateľom poštových služieb prebieha od pondelka do piatku okrem štátom uznaných štátnych Doručenie dodávok tovaru zasielateľskou spoločnosťou prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátom uznaných štátnych sviatkov.

Článok X.

Škody spôsobené pri preprave tovaru:

a) Zákazník, ktorý je podnikateľom, je povinný spolu s prepravcom bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zási Zjavné, zvonka viditeľné škody spôsobené pri preprave si zákazník musí pri prevzatí tovaru nechať potvrdiť dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

b) Za účelom kontroly stavu zásielku odporúčame zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spolu s prepravcom bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky a pre zjednodušenie procesu reklamácie nechať si potvrdiť zjavné škody spôsobené pri preprave dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.

Článok XI.

Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť

a) Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti Jovitep s.r.o. a príslušnými právnymi predpismi slovenského práva (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Reklamačný poriadok nájdete tu.

b) Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov ktorí sú podnikateľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia 422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

a) Právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy sa spravuje podľa ustanovení Článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

b) Zákazníci, ktorí sú podnikateľmi, majú právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré im umožňujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej repub Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou Jovitep s.r.o. uvedené v Článku 13. VOP tým nie je dotknuté.

Článok XIII.

Právo na vrátenie tovaru dodaného zákazníkovi spoločnosťou Jovitep s.r.o.

a) Spoločnosť Jovitep s.r.o. ponúka každému zákazníkovi (aj zákazníkovi, ktorý je podnikateľom) takmer pre každý tovar právo na vrátenie tovaru počas lehoty 28 dní (ďalej len „právo na vrátenie tovaru“). Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže tak aj po uplynutí 14 dňovej zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar zaslať späť spoločnosti Jovitep s.r.o. v lehote predĺženej o nastávajúcich ďalších 14 dní alebo tovar vrátiť spoločnosti Jovitep s.r.o. pokiaľ:

(i) tovar je nepoužitý a nepoškodený a

(ii) je tovar vrátený kompletný a v originálnom balení spolu s dodacím listom, a

(iii) pre tovar nie je vylúčené právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) odsek o), písm. (iii) až (x) týchto VOP.

b) Zákazník, ktorý je podnikateľom, môže právo na vrátenie tovaru využiť za rovnakých podmienok, ako sa uvádza v odseku a) vyššie tohto článku 13.

c) Pri práve na vrátenie tovaru sa uplatnia pravidlá uvedené Článku 3 (Oznámenie predávajúceho pred uzatvorením zmluvy),v odsekoch l) až y) týchto VOP týkajúcich sa odstúpenia od zmluvy. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na vrátenie tovaru zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi.

d) Ďalšie práva zákazníka, ako napríklad práva z vadného plnenia alebo práva na odstúpenie od zmluvy tým nie sú dotknuté.

Článok XIV.

Ochrana osobných údajov

a) Spoločnosť Jovitep r.o. zaobchádza s osobnými údajmi zákazníkov zodpovedne. Preto je spoločnosť Jovitep s.r.o. v zaobchádzaní s údajmi získanými online viazaná vlastnými dobrovoľnými zásadami ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov (bez ohľadu na kódexy správania) sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

a) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči zmluvnému partnerovi uzavretím kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby . Tieto VOP sú platné a účinné od10.2020. Platne uzavretá kúpna zmluva a zmluva o poskytnutí služby sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia. Predávajúci oznamuje zmeny VOP na svojej internetovej stránke Jovitep s.r.o. www jovitep.sk .

b) Tieto VOP sú k dispozícii na adrese sídla spoločnosti Jovitep s.r.o. a v elektronickej forme na adrese www.jovitep.sk

c) Objednávky v internetovom obchode spoločnosti Jovitep s.r.o. môžu byť prijímané 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 

Stav všeobecných obchodných podmienok ku dňu 1.10.2020

Scroll to Top